Блог

Това е блог, свързан с дейността на "ГИС-София" ЕООД, в който ще откриете интересни правни статии в областта на кадастъра и устройственото планиране, актуална, полезна и интересна информация в областта на географските информационни системи.

Правните статии са изготвени от главния юрисконсулт на дружеството - Петя Цурева

Петя Цурева е завършила с отличие юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Право". Магистър е и по "Европейска интеграция и дипломация на ЕС" от същия университет, със защитена с "Отличен" магистърска теза на тема: "Налагане на имуществена санкция на държава членка при неизпълнение на правото на Европейския съюз".

От 2016 г. практикува в областта на вещното право, в частност - кадастър и устройствено планиране.

От 2019 г. е лектор на различни курсове в областта на кадастъра и строителството.