FAQ

Защо се получава разминаване между регулационните линии и кадастралните граници от кадастралната карта?

Поради използването на различни способи и методи, като например - кадастралната карта е изработена от преки измервания в цифров вид, а регулационния план е одобрен и оцифрен през периода – 2000-2006/7 г., би могло да се получи несъответствие между регулационните линии и кадастралните граници от кадастралната карта. При такава ситуация, следва да се обърнете към правоспособно лице по смисъла на ЗКИР за консултация.

Какво означава регулационната линия да съвпада с кадастралната граница?

Оцифряването на регулационните планове се извършва чрез сканиране, дигитализиране и векторизиране на графичните оригинали по одобрена от главния архитект на Столична община технология. Графиката на регулационните планове е съвместена с цифровия вид на кадастралния план, който е послужил за основа при изработването на регулационния план. Съвпадение може да се установи, само когато кадастралния план (карта) е послужил за основа на регулационния план, т.е. когато от графиката е видно, че регулационната линия е изчертана върху имотната граница.

Какво е необходимо, за да се извърши разделяне/делба на поземлен имот?

Разделянето на поземлен имот от кадастралния план/кадастралната карта/, представляващ собственост на едно лице или на няколко лица съсобственици се осъществява чрез обособяването на други поземлени имоти от първичния.
При разделянето на поземлен имот в режим на съсобственост, правното състояние на съсобствеността не се трансформира в реална собственост. Съсобствеността върху обособените нови поземлени имоти се запазва.
Делбата на съсобствен поземлен имот се осъществява след извършването на правна сделка по доброволна делба или при наличието на съдебна делба.При осъществяване на делба/разделяне на поземлен имот е необходимо същият да е наличен в кадастралния план/кадастралната карта. Ако въпросният имот не е отразен в кадастралния план/кадастралната карта или е неточно/неправилно отразен с оглед действителното му състояние и неговите кадастрални характеристики относно площ /за разлики над нормативно определените/ и конфигурация, е необходимо да се прецени следното: Ако поземленият имот е съществувал преди влизане в сила на кадастралния план/кадастралната карта, а към момента на одобряването им, същият не е отразен въобще или не е отразен според действителното си състояние, следва да се стартира производство по отстраняване на непълноти и грешки в кадастралния план/кадастралната карта. Един от задължително нормативно определените документи за извършването на разделяне/делба на поземлен имот е т.н. проект за изменение на кадастралния план/кадастралната карта. Изработването на проект за изменение на кадастралния план/кадастралната карта се извършва от всяко правоспособно лице по кадастъра, в това число и от „ГИС - София” ЕООД.

Къде може да се направи справка или да се извади скица за поземлен имот, който попада в територия с одобрена и влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/?

След одобряване и влизане в сила на КККР за съответната територия, всички справки, услуги и документи се правят, респективно изработват от Агенция по геодезия, картография и кадастър и нейните териториални звена – Службите по геодезия, картография и кадастър.

Кой може да издаде скица за недвижим имот, който попада в територия, за която все още няма одобрена КККР?

В зависимост от статута на недвижимия имот скиците се издават от следните административни институции:

- За недвижими имоти в урегулирана територия скиците се издават от районните общински администрации.

- За недвижими имоти извън урегулирана територия скиците се издават от Дирекция „Териториално и устройствено планиране” към Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

- За недвижими имоти, представляващи земеделски земи, гори и земи от горския фонд, скиците се издават от Общинските служби по земеделие (бивши Поземлени комисии).

Какво се прави в случай на разлика в площта на даден недвижим имот по нотариален акт и тази отразена в КККР?

Необходимо е да се съберат всички изходни документи удостоверяващи собствеността на имота, всички графични материали, онагледяващи конфигурацията на същия с цел извършване на правен анализ. За целта може да се изработи и комбинирана скица, представляваща своеобразна експертиза за хронологичното състояние на недвижимия имот. Комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот е скица, в която са отразени съвместените данни от предходни кадастрални, регулационни или устройствени планове, както и карти и планове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Услуги по изработване на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот се извършват от всяко правоспособно лице по кадастъра, в това число и от „ГИС - София” ЕООД.

За какво служи удостоверението за идентичност? За какво се изисква?

Удостоверението за идентичност представлява текстова, описателна част на графичното изображение от комбинираната скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот. Удостоверението за идентичност е документ, предоставян като допълнителна услуга от „ГИС - София” ЕООД към услугата изработване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот. В необходимите случаи в Удостоверението за идентичност се описва документът/ите, от които съответното лице черпи вещните си права. В тези случаи, ако в документа за собственост например лицето е придобило право на собственост върху недвижимия имот, който е индивидуализиран по предходен регулационен или кадастрален план, практически се осъществява привързване на правата му към недвижимия имот, обект на скицата и неговите актуални характеристики. В голяма част от случаите, удостоверението за идентичност, в едно с комбинираната скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот се изисква за издаване на скица, виза за проектиране, изменение на кадастралния план/кадастралната карта от компетентните административни органи.

Какво е необходимо да се направи при нужда от изменение на кадастралния план/КККР и къде?

Основанията за изменение на кадастралния план/КККР биват:

- делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти;

- делба и съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях;

- отстраняване на непълноти и грешки;

- прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения;

- промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;

- изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях;

- промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;

- промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им;

- промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците; изпълнение на влязло в сила съдебно решение по спор за граници на поземлени имоти или териториални единици.

Ако изменението се извършва в територия с влязла в сила КККР, компетентният административен орган по извършване на административната процедура и одобряване на изменението е началника на териториалната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Ако недвижимият имот попада в територия, в която няма одобрена КККР, компетентният административен орган по извършване на административната процедура и одобряване на изменението е кмета на района по местонахождение на имота. Процедурата стартира с подаване на заявление от заинтересуваното лице или упълномощено от него лице до компетентния административен орган. Съдържанието на заявлението и необходимите документи, които се прилагат към него са описани в чл.58 от Наредба No3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В случаите на делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти; отстраняване на непълноти и грешки; прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения; промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците се изработва и прилага скица-проект за изменение на кадастралния план/кадастралната карта. Същата се изработва от всяко правоспособно лице по кадастъра, в това число и от „ГИС - София” ЕООД.

Какво е необходимо да се направи при възстановяване на земеделски земи в границите на урбанизирани територии?

Административното производство приключва с решение на Общинската служба по земеделие по местонахождение на подлежащия на възстановяване имот. За издаването на това решение е необходимо заинтересуваното лице да подаде заявление по образец, да представи писмени доказателства за собственост или декларация с нотариално заверен подпис и др. съобразно нормите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, скица по чл.13, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и удостоверение по чл.13, ал.5 от същия правилник. Скицата по чл.13, ал.6 и удостоверението по чл.13, ал.5 от ППЗСПЗЗ се издават от техническата служба на съответния район. Предвид изпълнение на договорните си задължения към Столична община „ГИС - София” ЕООД извършва услуга в полза на заинтересовани лица, представляваща техническа дейност по изработване на скицата по чл.13, ал.6 от ППЗСПЗЗ.

Какви документи са необходими, за издаване на адрес/удостоверение за адрес?

Необходими документи за издаване на адрес:

- заявление по образец или в свободен текст;

- копие от документ за собственост/отстъпено право на строеж;

- копие от актуална скица на недвижим имот /актуалност 6 месеца/;

- копие от разрешение за строеж/акт за узаконяване.

Необходими документи за издаване удостоверение за адрес:

- без предоставяне на документи - удостоверението се изготвя въз основа на наличните данни в Географската информационна система на гр. София;

- при предоставяне на копие от документ за собственост и други документи, в които е описан недвижимия имот или адресът му – удостоверението се изготвя след извършване на необходимите проучвания и проверки за изготвяне на необходимия на клиента документ.

Къде се подава заявление за определяне на адрес?

Съобразно изготвена от Столична община процедура по чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация заявления от физически и юридически лица за определяне на граждански адреси се подават единствено в районните администрации. “ГИС - София” ЕООД приема заявления и извършва услуга по определяне на нов адрес за недвижими имоти с предназначение за нежилищни нужди.

Как да проследим предишно състояние на сгради или имоти по въздушни снимки?

Снимката на дадена територия дава богата визуална представа за състоянието й към определен момент. След трансформиране и георефериране изображението носи геометрично точна и вярна пространствена информация. От налични архивни въздушни снимки се установява предишно състояние на имоти и/или сгради, с което се разрешават различни спорни казуси. За тази цел се изработва:

- комбинирана скица между кадастрални и регулационни планове, други графични данни и ортофотопланове от различни години, което представлява своеобразна експертиза за хронологичното състояние на сгради и имоти;

- извадка от ортофотоплан за една и съща територия, заснета със самолет през различни периоди;

- векторизиране на сгради, имотни граници и други ясно различими обекти върху снимките;

- техническа експертиза.

Архивните снимки за територията на България се съхраняват във Военно-Географската служба (ВГС) или в Геокартфонда на АГКК. „ГИС-София” ЕООД разполага с въздушни снимки от 2006, 2008, 2011 и 2020 година за територията на Столична община.

Сподели