Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри

Петя Цурева – главен юрисконсулт в „ГИС-София“ ЕООД

КОНСУЛТАЦИЯ

ВЪПРОС:

Собственик съм на апартамент, който съгласно документа ми за собственост се намира на четвърти жилищен етаж в сграда, състояща се от 5 жилищни етажа. След изповядване на сделката и подаване на заявление от моя страна към СГКК за изменение в кадастралния регистър, се оказа, че в регистъра, като собственици на моя апартамент са вписани собствениците на апартамента на 5 –я етаж, като в техния документ за собственост, обектът им е описан с идентификатора на моя апартамент. В нотариалния акт, апартаментът ми е описан с всички кадастрални данни, освен идентификатора.

Как следва да процедирам, за да се впиша в кадастралния регистър на недвижимите имоти? Следва ли да извърша и промяна в нотариалния си акт?

ОТГОВОР:

Съгласно описания казус е налице грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри. За да се поправи същата е необходимо да се извърши проверка за съответствие между обект в сграда по документ за собственост /апартамент, ателие, магазин, гараж и др./ и самостоятелен обект в сграда, отразен в одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри. Проверката се извършва от правоспособно лице по кадастър по смисъла на чл. 16 от ЗКИР, която представлява – оглед на място, където се нахожда обекта, предмет на проверката или сравнение с архитектурните чертежи на сградата. След извършената констатация, правоспособното лице издава удостоверителен документ, който заедно с документа за собственост, собственикът трябва да представи в СГКК/АГКК за извършване на исканата промяна.

Идентификаторът на недвижимия имот представлява уникален номер, чрез който той се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификаторът е и част от основните кадастрални данни за недвижимите имоти, наред с границите/очертанията, площта, трайното предназначение, начинът на трайно ползване, брой етажи, адрес. Състои от три до пет цифрови полета, подредени по йерархични нива (населено място, кадастрален район, поземлен имот, сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект, самостоятелен обект в сграда или в съо­ръжение на техническата инфраструктура). Той се изписва, освен в кадастралния регистър на недвижимите имоти, в официалните документи, издавани от службата по геодезия, картография и кадастър и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но и в актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижимите имоти.

Важно е, когато се извършва поправка на грешката в регистъра, да се провери как е индивидуализиран имотът в документа за собственост и за двата обекта. Възможно е, за да не се нарушава правния мир, да се разменят идентификаторите, в случай че в обекта на ет. 5 няма вписан собственик.

Промяна в нотариалния акт, касаеща добавяне на идентификатора в индивидуализацията на обекта, не е необходима. След изменението в кадастралния регистър, собственикът може да заяви издаване на схема на самостоятелния обект, в която е вписан и неговият идентификатор.

ВЪПРОС:

С майка ми сме собственици на къща, придобита по наследство, която е построена през 1962 г. на един етаж. През 1986 г. е построен още един етаж. През 1993 г. подпокривното пространство е надстроено като тавански етаж без строителни книжа. В кадастралната карта къщата е нанесена само с един етаж. Как мога да нанеса всички етажи от къщата в кадастралната карта, включително и таванския етаж?

ОТГОВОР:

За да бъдат нанесени надстроените етажи от къщата в кадастралната карта, респективно да бъде вписана собствеността в кадастралния регистър на недвижимите имоти, следва да се изработи проект за изменение на КККР. За изработване на проекта и допълване на непълнотата следва да се представят и писмени доказателства от собственика. За конкретния случай - документ, доказващ правото на собственост върху обекта, както и за надстроените етажи/ учредено право на надстрояване и архитектурни чертежи.

Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър, което обособява всеки етаж от къщата, като самостоятелни обекти с индивидуализиращите ги белези – идентификатор, етаж, очертание, площ по документ, предназначение и адрес и го предоставя на АГКК, която издава удостоверение за приет проект. Собственикът или упълномощено от него лице заявява искането за извършване на изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри, като прилага удостоверението за приет проект. След извършване на изменението и нанасяне на обектите в кадастралната карта, СГКК/АГКК могат да издадат и схема за всеки един от самостоятелните обекти, при заявяване от заинтересованото лице. Таванският етаж, за да бъде обособен като самостоятелен обект в сграда, следва да има одобрени архитектурни чертежи, както и да му бъде сменено предназначението за жилищни нужди, при спазване на реда и правилата на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. След което се изработва и за него проект за изменение на КККР по чл. 51 от ЗКИР.

Сподели