Удостоверeния за адреси

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.03.2024 г./

Заявление за извършване на услуги

Наименование на услугатаЦена на обикновена услугаСрок обикновена
(експресна)
Издаване на нов адрес за недвижим имот за нежилищни нужди  40.00 лв. 10 р.д.
/3 р.д./
Удостоверение за адрес на недвижим имот или за идентичност между стар и нов адрес на недвижим имот или старо и ново наименование на улица 25.00 лв. 10 р.д.
/3 р.д./
Удостоверителен документ за съответствие между обект в сграда по документ за собственост /апартамент, магазин, гараж и др./ и самостоятелен обект в сграда, отразен в одобрените кадстрална карта и кадастрални регистри 50.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Всеки самостоятелен обект в сграда след първия в същата сграда по предходната точка на един и същ собственик 15.00 лв.  
Издаване на допълнителен екземпляр от документ или скица върху хартия или паус. Извършва се само при заявяване на изработването на скицата и не може да се заявява след получаването й. 15.00 лв.
*5.00 лв. за услуги по т.19, 20, 21 от ценовата листа
Срокът на
документа/
скицата
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне

Забележки:

1. Всички цени са с включен ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. Услугата се заплаща при подаване на заявлението, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване. За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване, а именно: за нивелети и нов адрес се заплаща такса 25 лв.; за комбинирани скици и проекти за изменение на КККР се заплаща такса 50 лв., която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се извършва при получаването й.

4. По преценка на експерт на Дружеството услугата по т. 21 от ценовата листа се извършва само след задължителен оглед на място с осигурен достъп в самостоятелния обект от собственик или упълномощено от него лице.

5. Когато към услугите по т. 12 и т. 21 от ценовата листа е уговорен оглед, който не се състои по вина на заявителя (неосигурен достъп в границите на обекта, закъснение повече от 15 мин. или др.), извършване на всеки следващ оглед се заявява и заплаща 25 лв. допълнително. Заявяването за допълнителен оглед се дописва допълнително от заявителя върху заявлението.

 

Сподели