Комбинирани скици

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.03.2024 г./

Заявление за извършване на услуги

Наименование на услугатаЦена на обикновена услугаСрок обикновена (експресна)

Изработване на комбинирана скица за един имот между два слоя от изброените:

- кадастрална карта;
- архивен кадастрален план;
- стар кадастрален план към помощен план;
- стар кадастрален план;
- действащ регулационен план;
- стар регулационен план;
- застроителен план;
- подземни проводи и съоръжения;
- карта на възстановената собственост;
- извадка от ортофотоплан;
- оцифрена графика за целта на скицата.

 

80.00 лв.

10 р.д.
/5 р.д./
Комбинирана скица по предходната точка на хартиен носител по-голям от А3 140.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Комбинирана скица по т.15 от ценоразписа за повече от един имот и два слоя 17.00 лв. за всеки допълнителен имот 10 р.д.
/5 р.д./

Изработване на комбинирана скица за един имот до пет слоя от изброените:

- кадастрална карта;
- архивен кадастрален план;
- стар кадастрален план към помощен план;
- стар кадастрален план;
- действащ регулационен план;
- стар регулационен план;
- застроителен план;
- подземни проводи и съоръжения;
- карта на възстановената собственост;
- извадка от ортофотоплан;
- оцифрена графика за целта на скицата.

140.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Комбинирана скица по предходната точка на хартиен носител по-голям от А3 200.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Комбинирана скица по т.16 от ценоразписа над пет слоя и/или допълнителен имот 17.00 лв. за всеки допълнителен слой и/или имот 10 р.д.
/5 р.д./
Издаване на удостоверение за идентичност само за 1 обект. Всеки допълнителен обект се плаща по отделно.
Издава се въз основа на комбинирана скица, изработена от „ГИС – София“ ЕООД до 3 месеца от нейното издаване
40.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Удостоверителен документ за допустима точност за граници на поземлен имот 35.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Изработване на комбинирана скица по чл. 13, ал. 6 от ППЗСПЗЗ 140.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне

Забележки:

1. Всички цени са с включен ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер. При комбинираните скици експресната услуга може да не бъде изпълнена при констатиране на липса или негодност на плановете.

3. Услугата се заплаща при подаване на заявлението, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване. За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване, а именно: за нивелети и нов адрес се заплаща такса 25 лв.; за комбинирани скици и проекти за изменение на КККР се заплаща такса 50 лв., която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се извършва при получаването й.

4. Когато при заявяването се поиска предоставяне на услугата за издаване на комбинирана скица, освен на хартиен носител и цифров модел на графичната част на комбинираната скица, за цифровия модел се заплаща допълнителна такса в размер на 50 % от цената на комбинираната скица. При по-късно заявяване на цифров модел на графична част на комбинирана скица, до една година от издаването й, се заплаща като т. 4 от ценовата листа.

5. Когато в комбинираната скица са описани повече от пет имота от кадастралната карта (KK), за всеки следващ след петия имот от КК се заплаща по 3 лв.

6. За извършване на изчисляване на площи на сечения, получени от отделни слоеве в комбинирана скица или разстояния се заплаща допълнителна цена в размер на 5 лв. на сечение или разстояние.

7. При заявяване на данни по т. 4 от ценовата листа в различни координатни системи се доплаща 15 лв.

Сподели