Предоставяне на данни

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.01.2022 г./

Заявление за извършване на услуги

Наименование на услугатаЦена на обикновена услугаСрок обикновена (експресна)
Предоставяне на координати и репераж на полигонова/осова точка или кота и репераж на нивелачен репер 4.20 лв.

2 ч.

Предоставяне на копие от нивелета в цифров вид 56.00 лв. до 1 км 5 р.д.
/2 р.д./
Издаване на скица с координати от кадастрални планове, съхранявани в архива на НАГ или от стар кадастрален план към помощен план 31.00 лв. 5 р.д.
/2 р.д./

Предоставяне на данни в цифров вид в *.dwg формат върху магнитен носител за всеки от информационните слоеве:

- цифров кадастрален план, предхождащ кадастралната карта
- регулационен план
- подземни проводи и съоръжения
- застроителен план
- сканирано изображение на кадастралните листове /в *tif формат/

70.00 лв. до 4 ха за повече от един информационен слой (независимо от броя им) или до 10 ха само за един слой

5 р. д.
(2 р. д.)
Данните по предходната точка над 4 ха за повече от един информационен слой, съответно над 10 ха за един слой Цена по договаряне 5 р.д.
/2 р.д./
Предоставяне на ортофотоплан в цифров вид - аерозаснемане 2006, 2008, 2011 - до 10 ха 10.00 лв./ха 5 р.д.
/2 р.д./
Предоставяне на ортофотоплан в цифров вид - аерозаснемане 2006, 2008, 2011 - над 10 ха Цена по договаряне Срок по договаряне
Предоставяне на ортофотоплан в цифров вид - аерозаснемане 2020 - до 10 ха 15.00 лв./ха 5 р.д.
/2 р.д.
Предоставяне на ортофотоплан в цифров вид - аерозаснемане 2020 - над 10 ха Цена по договаряне Срок по договаряне
Цифров модел на терена Цена по договаряне Срок по договаряне
Съгласуване на предоставени цифрови данни 3.50 лв./ха, но не по-малко от 20.00 лв. 5 р.д.
Издаване на допълнителен екземпляр от документ или скица върху хартия или паус. Извършва се само при заявяване на изработването на скицата и не може да се заявява след получаването й. 11.00 лв
*1.40 лв. за услуги по т.19, 20, 21 от приложената Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС-София" ЕООД
3 р.д.
Издаване на допълнителен екземпляр от скица върху недеформируема материя 20.00 лв. 3 р.д.
Проучване на документи и проверка на данни, въведени в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ с цел подаване на заявление за извършване на изменения в КРНИ 12.00 лв. веднага
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне

Забележки:

1. Всички цени са с включен ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. Услугата се заплаща при подаване на молбата.

4. Когато при заявяването се поиска предоставяне на услугата за издаване на комбинирана скица, освен на хартиен носител и цифров модел на графичната част на комбинираната скица, за цифровия модел се заплаща допълнителна такса в размер на 50 % от цената на комбинираната скица. При по-късно заявяване на цифров модел на графична част на комбинирана скица се изпълнява т. 4.

Сподели