Електронни услуги - iSofMap

Наименование на услугатаНачин на предоставянеЦена с ДДС
Извадка от цифров модел на регулационен план Формат pdf,  М 1:1000,
размер А4 или А3
Предоставя се безплатно
Извадка от цифров модел на архивен кадастрален план Формат pdf,  М 1:1000,
размер А4 или А3
Предоставя се безплатно
Извадка от цифров модел на карта на възстановената собственост Формат pdf,  М 1:1000,
размер А4 или А3
Предоставя се безплатно
Комбинирана скица (между кадастрална карта и действащ регулационен план) Формат pdf,  М 1:1000,
с електронен подпис
30 лв.
Данни от цифров модел на действащ регулационен план
4 хектара
Формат dxf 24 лв.
Удостоверение за адрес на недвижим имот Формат pdf, размер А4 12 лв.