Предоставяне на данни

Ние предоставяме данни на професионални потребители и частни лица, при различни ситуации и интереси по отношение на недвижимите имоти.

В ГИС-София сме изградили цялостна географска информационна система на Столична община, в която ежедневно поддържаме специализирана информация относно актуален и стар кадастър, устройствени планове, земеделски земи, данни за имена на улици, адреси, релеф, рекламни съоръжения, термални извори, пощенски кодове, изборни секции и др. За всеки един от поддържаните информационни слоеве, системата позволява извличане на данни под формата на справки, скици, копия. В зависимост от Вашите конкретни нужди и изисквания информацията може да бъде предоставена в цифров вид или на хартиен носител.

Нашите данни може да използвате като изходна информация при изработване на различни видове скици и проекти, за удостоверяване на фактическото състояние, проследяване развитието във времето и анализиране на обстоятелства свързани с пространствено определени обекти.

Всички услуги свързани с предоставяне на данни, както и техните цени може да откриете тук.

Сподели