Кадастър

В ГИС-София извършваме всички дейности, предвидени от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за осъществяване от правоспособни лица по този закон.

За териториите в обхвата на Столична община, за които няма одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, имаме трайна практика и опит в изработването, по възлагане от заинтересовани лица, на проекти за изменение на кадастралния план.

За териториите с влязла в сила кадастрална карта изработваме проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и извършваме всички дейности, предвидени по ЗКИР за изпълнение от правоспособни лица в полза на гражданите и организациите в София.

Нашият екип от опитни специалисти изработва и създава специализирани карти за различни цели, включително и за устройство на територията.

Всички услуги, които предлагаме в областта на кадастъра и техните цени може да откриете тук.

Сподели