Услуги от КККР

Във връзка с дейността на ГИС-София, като оправомощено по закон лице за извършване на някои видове услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри, извършваме услуги, свързани с приемането и обработването на заявления за издаване на официални документи по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), като:

1. Скица на поземлен имот (в урбанизирана и неурбанизирана територия);
2. Скица на сграда;
3. Схема на самостоятелен обект в сграда; 
4. Удостоверение за наличие или липса на данни.

С цел още по-добро и качествено подпомагане на дейността на Службите по геодезия, картография и кадастър, ГИС-София приема и заявления за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Услугите свързани с приемането и обработването на заявления за издаване на официални документи по ЗКИР и техните цени може да откриете тук.