Устройствено планиране

В ГИС-София сме създали и поддържаме пълен и актуален цифров модел на плановете за регулация, плановете за застрояване и техните изменения за всички 24 района на Столична община (СО). Създали сме и поддържаме електронни регистри за архива на всички документи за промяна на ПУП, за актовете, издавани в процеса на устройство на територията и на строителството, както и структурирана база с основните кадастрални и специализирани данни необходими за устройствено планиране.

Наличните в дружеството данни и екипът от висококвалифицирани специалисти, ни дава възможност бързо, точно и коректно да изработваме проекти за ПУП. За Ваше удобство осъществяваме всички нормативно предвидени дейности, необходими за одобряването на ПУП, включително и тези за промяна предназначението на земеделски земи.

Всички услуги, които предлагаме в областта на устройственото планиране и техните цени може да откриете тук.

Сподели