Пространствени данни през призмата на ЗКИР и свързаните с тях проблеми

20.02.2020

Във връзка с транспониране на 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и проблемите, които могат да възникнат за Република България при нетранспонирането, респективно лошото и транспониране и ненавременно съобщаване за транспониране на Директива,  може да прочетете подробен анализ, изготвен от главния юрисконсулт на дружеството тук.