Специализирани карти

По възлагане на Столична община, Направление "Архитектура и градоустройство", "ГИС-София" ЕООД изработва специализирани карти за устройствено планиране.

Специализираните карти се създават въз основа на специализирани данни, като по смисъла на Глава четвърта от ЗКИР това са:

- данни за недвижимите имоти, различни от основните кадастрални данни
- строежите, съоръженията и другите обекти в поземлените имоти
- хидрографията и хидротехническите съоръжения
- надземните части на подземните проводи и съоръжения
- елементите на благоустрояването
- растителната и почвената покривка
- релефа на местността

При изработването на специализирани карти задължително се използват данните от кадастралната карта.

Сподели