Вътрешно обучение за служителите на „ГИС-София“ ЕООД

10.01.2024

Във връзка с постоянния стремеж за повишаване квалификацията на своите служители, ръководството на „ГИС-София“ ЕООД пое инициатива през новата година да се организират регулярни вътрешни обучения, с цел подобряване на знанията и уменията на всички служители в различни сфери на професията.

Обучението стартира със специфичните дейности и предизвикателства, с които се справят ежедневно специалистите от отдел „Административни данни“. Част от тях са свързани с издаване на нов адрес за недвижим имот за нежилищни нужди, издаване на удостоверение за адрес, идентичност или съответствие, както и определяне площите на уличните платна, зелените площи и междублоковите пространства - за различни дейности, свързани с обработването на пътищата във връзка със снегопочистването и/или миенето на улиците, както и поддържане на тревните масиви на територията на Столична община – косене, извозване, поливане и др.

Последващите обучения ще се извършват поетапно за всеки един от отделите в дружеството и за всяка извършвана от служителите дейност, по предварително зададена програма. Част от предстоящите теми са: Работа с деловодна система "Акстър офис" - как може да ни бъде полезна; Изработване на проект за изменение на кадастрална карта; Изработване на ПУП; Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ; Работа със специализиран фотограметричен софтуер за обработка на растерни изображения от различни платформи – самолетни и/или спътникови изображения, снимки от безпилотни летателни системи; Специфични дейности по изработването на административни и тематични карти на София, и много други.