Регистър на заповеди за премахване на строежи

16.05.2010

ГИС - София успешно разработи и внедри регистър на  заповеди за санкциониране на незаконни строежи. Проектът беше изпълнен в рамките на договор  „Поддържане в актуално състояние на създадените бази данни и работата на информационната система на кадастралните и регулационни планове на Столична община“. Целта на регистъра е да описва и структурира информацията от заповедите,  предоставени от Дирекция “Контрол по строителството” на НАГ.

Въвеждат се следните видове актове, които издава Дирекция “Контрол по строителството” на НАГ: заповеди за спиране на строителството или за премахване на строежи по членове 57а, 195, 222, 222а, 223 и 224 от ЗУТ.

Сподели