Проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

22.05.2024

Поредното вътрешно фирмено обучение в „ГИС-София“ ЕООД се проведе при изключително засилен интерес и на актуална тема – „Проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри“. Дружеството - вписвано в регистъра на юридическите лица, правоспособни да извършват дейности по кадастър, изпълнява всички дейности по изменения в кадастралната карта, възлагани, както от Столична община и/или районните администрации, така и от частни клиенти.

По време на обучението служителите подробно се запознаха с дейностите по изработването на различни проекти за територии с влязла в сила кадастрална карта – проект за изменение на самостоятелен обект в сграда, проект за сграда и за самостоятелни обекти в сграда, проект за изменение на поземлени имоти. Разгледаха се различни случаи и конкретни проекти при отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) или при настъпване на промени в обектите на кадастъра, както и проекти за съгласуване и отчуждаване.

Обърна се внимание на технологичната последователност на процедурата по изработване на проекти за изменение на КККР, на програмната обезпеченост в процеса на работата и на различните специфични и допълнителни дейности при изработването на проектите за промяна– архитектурно и/или геодезическо измерване, изработване на комбинирана скица или др. Наблегна се на пакета документи, необходими за придвижване на процедурата към Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Обученията, за разширяване на теоретичните познания и подобряване на практическите умения в сферата на геодезията и свързаните с нея области, продължават със засилен интерес, с интересни и практични теми и въпроси.