Обмяна на опит и надграждане на знания и умения

21.02.2024

Вътрешно фирмените обучения в „ГИС-София“ ЕООД, съобразени с практиките на дружеството, с предлаганите продукти и услуги, с клиентския профил и с намерението на управленския екип на компанията за усъвършенстване уменията и способностите на своите служители продължават в работна среда, без пряко откъсване от работния процес.

Служителите подробно се запознаха с деловодната система "Акстър офис", с която работят над 60% от общинските и областни администрации за организацията на своите документи и работни процеси. С използването на автоматизираните процедури на системата се повишава ефективността на процесите и се олекотява тежестта на ежедневния документооборот.

Подробно бяха разгледани и се проследи целия път по работата върху една от най-често заявяваните в дружеството услуги, а именно „Изработване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност и удостоверение за идентичност“ (комбинирана скица, съгласно чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър).

„ГИС-София“ ЕООД може да се определи като пионер в услугата - издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот и е търсено и надеждно правоспособно лице за издаване на такива документи, които правят връзката между описанието на имота в документа за собственост с актуалната към днешна дата кадастрална основа.

По време на обучението бяха споделени някои от срещаните проблеми, касаещи намирането, дигитализирането и отразяването на стари регулационни планове, както и тяхното преодоляване, което още веднъж доказва професионализма на колегите, занимаващи се със съответната дейност в дружеството.

Обученията продължават и интересът към тях не намалява.