НОВО в iSofMap - актуализираната стратегическа шумова карта

12.06.2024

За всички граждани и гости на столицата, за всички заинтересовани лица "Географска информационна система – София“ осигурява свободен достъп до актуализираната информация в цифров вид - тематична карта, в която са добавени картите по вид шумов източник и период на измерване.

С Решение № 834 от 14.09.2023 г. на Столичен общински съвет е одобрена “Актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София” изработена от “СПЕКТРИ” ЕООД в сътрудничество с “Географска информационна система - София” ЕООД.

Актуализирането на изработената и одобрена през 2018 г. Стратегическа шумова карта за агломерация София е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на съвета за оценката и управлението на шума в околната среда. Същото показва актуалното състояние на акустичната среда, включително и ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума на територията на агломерация София.

Актуализираната стратегическа шумова карта дава актуален поглед върху територията на агломерация София по отношение на шумовото натоварване и ще осигури възможност за планиране и развитие на тихите зони и жилищните комплекси за пребиваване, отдих и почивка.

Картата не е включена по подразбиране при стартиране на приложението iSofMap и е необходимо потребителите да я изберат, за да се ориентират за съответното шумово замърсяване. Чрез използване на бутона Информация могат да се видят данни за всички видове шумови източници и съответната стойност за нивото на шума, в децибели.

За пълнота на информацията в Базовата карта на iSofMap е добавен и нов слой - Ралеф - хоризонтали, със сечение 25 m. Слоят е видим при зареждане и стартиране на приложението.