Нова услуга във връзка с изменения в Закона за хазарта - „Измерване на отстояние и удостоверение по чл. 44 от Закона за хазарта”

04.07.2024

"Географска информационна система - София " ЕООД като правоспособно по Закона за кадастъра и имотния регистър лице, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта предлага нова услуга.

Чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта гласи:

Игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на по-малко от 300 метра от образователни институции по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, висши училища по смисъла на Закона за висшето образование, читалища по смисъла на Закона за народните читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития, обекти, в които се предоставят социални услуги на деца и младежи, както и от социални услуги за резидентна грижа за деца, освен ако се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.

А съгласно чл. 44, ал. 3 от същия закон:

Отстоянието се измерва от правоспособни лица, които могат да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография. За извършените измервания правоспособните лица издават необходимото удостоверение заедно с приложена скица от кадастралната карта, върху която са нанесени очертанията.

Необходими документи за извършване на услугата са единствено данни за местоположението на обекта, след получаване на които ще бъде изготвена и предоставена индивидуална оферта.