Издаване на скици и схеми на обекти от КККР и промяна на кадастрален регистър

17.12.2019

Уважаеми клиенти,

Във връзка с дейността на „ГИС - София” ЕООД, като оправомощено по закон лице за извършване на някои видове услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри, бихме искали да ви предоставим следната полезна информация:

От 06.01.2020 г., на партерния етаж в офиса на дружеството на ул. „Сердика” 5, срещу гише No1 и No2, ще извършваме услуги, свързани с приемането и обработването на заявления за издаване на официални документи по ЗКИР, като:

1. Скица на поземлен имот (в урбанизирана и неурбанизирана територия);
2. Скица на сграда;
3. Схема на самостоятелен обект в сграда; 
4. Удостоверение за наличие или липса на данни.

С цел още по-добро и качествено подпомагане на дейността на Службите по геодезия, картография и кадастър, дружеството ще приема и заявления за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Във връзка с предлаганите нови услуги ще има и нова Ценова листа на видовете услуги.

Надяваме се, че дейностите по посочените по-горе услуги, ще са в полза на процесуалната икономия при административното обслужване и ще способстват желания резултат да достига до всеки клиент значително по-бързо и качествено.

Заповядайте!

Сподели