СОФКАР

В ГИС-София сме разработили и поддържаме собствена географска информационна система на кадастралните  и регулационните планове за територията на Столична община – СОФКАР.

Информационната система СОФКАР е разработена за нуждите на СО и отговаря на всички съвременни изисквания и тенденции в тази област, като позволява ефективно използване и управление на данните.

СОФКАР поддържа и съвместява разнородна и огромна по обем геопространствена информация, на базата на която създаваме специализирани географски бази данни, съобразени със специфичните изисквания на нашите потребители.

Във връзка с обслужването на нашите клиенти, системата позволява лесно намиране на всякакви обекти, изготвяне на справки за различни нужди, автоматизирано издаване на скици и обслужване на потребителите.

Създадена е организация за получаване в реално време на данни от компетентните органи и заинтересовани лица за настъпилите промени в недвижимите имоти, която ни позволява да гарантираме достоверност, пълнота и актуалност на информацията.