Електронен регистър на актовете за общинска собственост

В качеството си на изпълнител по договор със Столична Община за текущо поддържане на системата СОФКАР и базите данни в нея, "ГИС - София" ЕООД разработва и поддържа в актуално състояние база данни и електронен регистър на актовете за общинска собственост (АОС) за цялата територия на Столична община (СО).

Проектирането и изграждането на базата данни и електронния регистър за общинска собственост на СО започват през 2004 г. и са окончателно завършени в края на 2007 г.

След първоначалното изграждане, базата данни за всеки район на СО се актуализира един път месечно от служители на "ГИС - София" ЕООД. Промяната в собствеността на имота се отразява своевременно, като се поддържа връзка и към преди създадени актове за същия имот.

Създадената база данни осигурява възможности за :

-  актуализиране на АОС съгласно всички отбелязвания по акта направени в районите на СО

-  разпечатки на копия от АОС

-  търсения и откриване на АОС и общински имоти в системата по различни критерии

- създаване на регистри

- справки-списъци по зададен филтър – например „всички общински поземлени имоти по бул. Аресеналски, върху които има учредено право на строеж”

-  изчертаване на карти на общински имоти по различни критерии

- връзка между изображенията на общинските имоти на картата и всички издадени АОС за тях през годините.

Към 31.07.2013 г. в системата има информация за около 44 000 общински имоти за цялата територия на СО, за които са съставени 35 000 акта за общинска собственост.

Информацията за АОС на СО се публикува в интернет-регистър, на сайта на Столична община и на сайта на "ГИС - София" ЕООД. От края на 2013 г., интернет потребителите ще имат възможността да разглеждат на карта всеки общински имот от регистъра.

Сподели