Устройствено планиране

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 17.04.2018 г./

Наименование на услугата Цена на обикновена услуга Срок обикновена (експресна) Код на услугата
Изработване на скица за уреждане на сметки по регулация – чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ за един имот

96.00 лв + 12.00 лв за всеки допълнителен имот

+ такса за получените изходни данни от АГКК
15 работни дни (р.д.) 80
Изработване на ПУП и изменение на ПУП  Цена по договаряне Срок по договаряне 81
Изработване на мотивирано предложение за изменение на ПУП 120 лв. за едно УПИ 15 р.д. 82
Издаване на справка за статут на поземлени имоти по ОУП с данни за устройствена категория и устройствени параметри

35.00 лв + 12.00 лв за всеки допълнителен имот

+ такса за получените изходни данни от АГКК
10 р. д.
(5 р. д.)
84
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне 79

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. Услугата се заплаща при подаване на молбата.

4. За извършване на услуги на хартиен носител по-голям от формат А4, единичната цена се увеличава с 2% за всеки кв.дм.

5. Извън посочените по-горе цени, за предоставяне на заверено копие от издадени документи се заплаща цена 1,20 лв. на лист.