Кадастър

Пълна ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.06.2016г./

Наименование на услугата Цена на обикновена услуга Срок обикновена (експресна) Код на услугата
Конвертиране на файл от CAD-формат в dwg-формат 18.00 лв. 2 р. д. 40
Конвертиране на файл от ZEM в dwg-формат 18.00 лв. 2 р. д. 41
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, когато изменението засяга обхват до три имота 96.00 лв. + такса за получените изходни данни и проектни идентификатори от АГКК + цената по т. 42 и/или т. 43 15 работни дни (р.д.)
(8 р. д.)
44
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, когато изменението засяга обхват над три имота 24.00 лв. + 30.00 лв. за всеки обособен имот + такса за получените изходни данни и проектни идентификатори от АГКК + цената по т. 42 и/или т. 43 15 р. д.
(8 р. д.)
45
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при съединяване на ПИ 24.00 лв. + 15.00 лв. за всеки от съединяваните имоти + такса за получените изходни данни и проектни  идентификатори от АГКК + цената по т.42 и/или т.43 15 р. д.
(8 р. д.)
46
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при изградени, надстроени и пристроени сгради без самостоятелни обекти   96.00 лв. + такса за получените изходни данни и проектни идентификатори от АГКК 15 р. д.
(8 р. д.)
47
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при изградени, надстроени и пристроени сгради със самостоятелни обекти 96.00 лв. + 12.00 лв. за всеки СОС + такса за получените изходни данни и проектни идентификатори от АГКК + цената по т. 42 и/или т. 43 15 р. д.
(8 р. д.)
48
Изработване на проект за изменение на схемите на самостоятелните обекти в сграда, с включен оглед на място на засегнатия СОС и съседите му (т.е. схема за един обект в сграда) 96.00 лв. + такса за получените изходни данни и проектни идентификатори от АГКК 10 р. д.
(5 р. д.)
49
Изработване на проект за създаване на схеми на самостоятелните обекти в сграда, нанесена в кадастралната карта и кадастралните регистри, без самостоятелни обекти, с включен оглед на място (схеми за повече от един обект в сграда) 48.00 лв. + 12.00 лв. за всеки СОС + такса за получените изходни данни и проектни идентификатори от АГКК 15 р. д.
(8 р. д.)
50
Преработка на изработен проект по искане на възложителя 50% върху стойността на проекта по т. 44 - т.50 15 р. д.
(8 р. д.)
51
Издаване на допълнителен екземпляр от проекта по т. 44 - т. 50 15.00 лв 15 р. д.
(3 р. д.)
52
Презаверяване на скица, когато са изтекли 6 месеца от издаването й (ако няма промяна в данните)
12.00 лв 3 р. д.
(1 р. д.)
90
Издаване на допълнителен екземпляр от скица върху хартия или паус 9.60 лв и 1.20 лв за услуги 58, 59, 60
3 р. д. 92
Издаване на допълнителен екземпляр от скица върху недеформируема материя
16.80 лв 3 р. д. 93
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне 79

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. За извършване на услуги на хартиен носител по-голям от формат А4, единичната цена се увеличава с 2% за всеки кв.дм.

4. Услугата се заплаща при подаване на молбата, с изключение на услугите с код от 42 до 50, при които сумата, която се заплаща при подаване на заявлението е 50% от стойността на заявените услуги.

5. За услугите по раздел ІІ, когато се извършват услуги за изменение на одобрен кадастрален план, се прилагат цените за изменение на КККР (без таксата за получени изходни данни от АГКК) + такса за проектни идентификатори, получени от отдел "Териториален кадастър"при НАГ на СО.

6. Проектите по раздел ІІ се предоставят в 2 екземпляра в графичен и цифров вид.

7. Извън посочените по-горе цени, за предоставяне на заверено копие от издадени документи се заплаща цена 1.20 лв. на лист.