Комбинирани скици

Пълна ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.06.2016г./

Наименование на услугата Цена на обикновена услуга Срок обикновена (експресна) Код на услугата

Изработване на комбинирана скица между два слоя от изброените:

- цифровия кадастрален план (архивен за територии с одобрена кадастрална карта или актуален за територии без одобрена кадастрална карта);
- стар кадастрален план;
- специализирани данни;
- регулационен план;
- стар регулационен план;
- застроителен план;
- подземни проводи и съоръжения;
- карта на възстановената собственост;
- извадка от ортофотоплан или сателитно изображение;
- оцифрена графика за целта на скицата.

По желание на заявителя всеки слой след четвъртия може да се предоставя на паус.

60.00 лв (за 1 имот и два слоя) + 12.00 лв. за всеки допълнителен имот + 12.00 лв. за всеки допълнителен слой + такса за получените изходни данни от АГКК

 

 

9.60 за лист паус, ако е заявен
15 работни дни (р.д.)
(5 р. д.)
53

Издаване на удостоверение за идентичност

(Издава се въз основа на комбинирана скица до 3 месеца от нейното издаване или презаверяване. Ако от издаване на комбинирана скица са изтекли повече от 3 месеца се заплащат 12 лева за проверка и стойността за преиздаване на скицата - в случай, че не са налице изменения в данните. Ако има изменения в данните, се заплаща стойността на съответната комбинирана скица.)
24.00 лв. 15 р. д.
(5 р. д.)
54
Преиздаване на комбинирана скица, когато данните от съвместените планове не са били изменени след изработването й (услугата се изпълнява до 2 години от издаването на скицата) 30% от цената на изработената скица 15 р. д.
(5 р. д.)
55
Изработване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлен имот /с данни от КККР и регулационен план/. За тази услуга преиздаване на скицата не се извършва. При повторно издаване на комбинирана скица  данните получени от КККР не се заплащат, ако не са настъпили промени от последното им изтегляне за клиента. 21.60 лв. + таксата за получени изходни данни от АГКК + 12.00 лв. за всеки допълнителен имот 15 р. д.
(5 р. д.)
56
Изработване на комбинирана скица по чл. 13, ал. 6 от ППЗСПЗЗ (актуален кадастрален план или кадастрална карта, стар кадастрален план и действаща регулация) 84.00 лв. + 12 .00 лв. за всеки допълнителен слой + такса за получените изходни данни от АГКК 15 р. д.
(5 р. д.)
57
Изработване на скица по чл. 51, ал. 3 от Закона за хазарта, вкл. Удостоверение 156.00 лв. + такса за получените изходни данни от АГКК 10 р. д.
(5 р. д.)
83
Изработване на комбинирана скица за държавни и съдебни органи (независимо от броя на слоевете) 72 лв. + такса за получените изходни данни от АГКК 15 р. д. 87
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне 79

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер. При комбинираните скици експресната услуга може да не бъде изпълнена при констатиране на липса или негодност на плановете. Включената в първоначалната цена стойност на данните от АГКК се изключва преди изчисляване на двойния размер на таксата.

3. За извършване на услуги на хартиен носител по-голям от формат А4, единичната цена се увеличава с 2% за всеки кв.дм.

4. Услугата се заплаща при подаване на молбата, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване, а именно услугите от раздели ІІІ - „Комбинирани скици” и IV - „Издаване на удостоверения за адреси и наименования на улици”. За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване -12.00 лева или 24 лева– за случаите, в които се заявяват и данни от КККР, която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се извършва при получаването й.

5. Когато при заявяването или по-късно се поиска предоставяне на услугата за издаване на комбинирана скица, освен на хартиен носител, и в цифров вид – за копието в цифров вид се заплаща допълнителна такса в размер на 50 % от цената на комбинираната скица (без да се включва при изчисляването сумата заплатена на АГКК за данни от КККР).

6. За извършване на изчисляване на площи на сечения, получени от отделни слоеве в комбинирана скица или разстояния се заплаща допълнителна цена в размер на 3,60 лева на сечение или разстояние.

7. Извън посочените по-горе цени, за предоставяне на заверено копие от издадени документи се заплаща цена 1,20 лв. на лист.