"ГИС-София" ЕООД с презентация на семинар, организиран от Областна колегия на КИГ – гр. София

"ГИС-София" ЕООД с презентация на семинар, организиран от Областна колегия на КИГ – гр. София 29.06.2018

Областната колегия на Камарата на инженерите по геодезия – гр. София организира семинар, на тема:

- Промени в Закона за устройство и застрояване на Столична обчина (ЗУЗСО), с лектор д-р арх. урбанист Жана Стойчева

- Защита на личните данни в областта на кадастъра, геодезията и устройственото планиране съгласно новите изисквания на Общия Регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, с лектор Илина Христова - длъжностно лице по защита на данните към "Географска информационна система-София" ЕООД.

Семинарът се проведе на 21.06.2018 г. в зала 3 в сградата на ФНТС, гр. София, ул. Раковски № 108.

Лекторите запознаха представителите на гилдията, посетили събитието, с новостите по темите и по-специално:

1. Законодателна рамка на устройственото планиране на София

2. Закон за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО)

3. Основни мотиви, наложили промените на ЗУЗСО

4. Как се предлага да се постигнат тези промени

5. Какво не беше прието от Народното събрание

6. Какви бяха промените между първо и второ четене

7. Кои са постановките, които са отстъпление в сравнение със ЗУЗСО 2006 г.

както и:

1. Основни понятия във връзка с приетия и действащ от 25 май 2018 г. Общ Регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679

2. Правни основания за обработване на лични данни

3. Цели на събиране и обработка на личните данни

4. Принципи при обработване на личните данни

5. Права на субектите на лични данни и задължения на администратори и обработващи лични данни

6. Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на Общ Регламент (ЕС) 2016/679

Темите бяха интересни и предизвикаха редица обсъждания и коментари.

След приемане на промените в Закона за защита на личните данни, съгласно Общия Регламент (ЕС) 2016/679, се очакват още срещи на гилдията във връзка с правилата и приложението им при защитата на личните данни в областта на кадастъра, геодезията и устройственото планиране.

Към всички новини