Нова наредба по чл. 31 от ЗКИР

Нова наредба по чл. 31 от ЗКИР 16.01.2017

В Държавен вестник, бр. 4 от 13.01.2017 г. бе публикувана нова наредба по чл. 31 от ЗКИР.

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила от деня на обнародването й, освен за следните дейности:

1. Дейностите по създаване и поддържане на информационно-административната карта, регистъра към нея и процесите, свързани с тях;

2. Дейностите по нанасяне на зоните на ограничения и техните изменения и по създаване на регистъра на зоните на ограничения;

3. Съдържанието и начина на представяне на кадастралния регистър на недвижимите имоти при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

4. Съдържанието и начина на представяне на схемите по етажи при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

5. Съдържанието и начина на представяне на регистъра на геодезическата основа;

6. Дейностите по създаване на регистъра на административно-териториалните и териториалните единици;

7. Неприемането на проект за изменение на кадастралната карта, чийто обхват се пресича с обхвата на приет проект (чл. 77, ал. 2).

На Агенция по геодезия, картография и кадастър е предоставен двадесет и четири месечен срок за осигуряване на функционалности в информационната система, обезпечаващи работата на Агенцията по тези дейности. До тогава за тях се прилага стария нормативен ред, доколкото има такъв.

Към всички новини